Download Area


主教山兒童中心
探訪申請表下載
明愛學校
入學申請表下載
生命熱線
第二十七屆義工培訓招募簡章下載
第二十七屆義工培訓課程上課時間表下載
健行社
服務收費表下載
澳門無障礙文化之旅指南─氹仔篇下載1  下載2
明糧坊短期食物補助服務
申請表下載
何黎婉華庇道演藝劇院
場租收費表下載
劇院座位圖下載
租用申請表下載
澳門基金會明愛家居護養服務
服務申請表下載
黑沙環天主教牧民中心
陪月員證書課程報名表下載
青洲老人中心
輔具外借服務宣傳小冊子下載
家居照顧及支援服務 服務申請表下載
家居照顧及支援服務 個案轉介表格下載
獨居長者社區支援服務 義工登記表下載
中心小冊子下載
澳門明愛助養計劃
助養小冊子下載
捐助
捐款表格下載
自動轉賬授權書下載
善款箱借用表格下載
明愛之友
澳門明愛 – 「明愛之友」義工報名表下載
【福攸坊】義工申請表下載GO TOP
Assistive tools
Assistive tools